< >
default
sdílet článek
Vojtěch Pavlík

Etický kodex BLACK ANGELS

Kodex florbalového oddílu Black Angels vychází ze zásady, že hra fair play, je zásadní pro jakoukoliv sportovní činnost, což se uplatňuje na všech úrovních kompetencí a závazků vážících se ke sportovní činnosti, a to jak při rekreačním tak i závodním sportu.

1. Klubové zásady a pravidla

Florbalový klub BLACK ANGELS cíti odpovědnost, podílet se spolu s ostatními subjekty (škola, rodina, ostatní zájmové činnosti apod.) na společenském rozvoji jedinců nejen na hřišti, tak i mimo něj. Cílem kodexu je posílení smyslu fair play u dětí a dospívajících, kteří jsou do sportu aktivně zapojeni, tak i dospělých, rodičů a fanoušků, kteří se účastní sportovní činnosti. Fair play znamená mnohem více, než jen pouhé respektování pravidel; nese v sobě i pojmy přátelství, respektování soupeře a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoliv pouhé chování.

2. Hlavní poslání klubu BLACK ANGELS (výtah ze stanov):

– Sdružovat čestné, charakterní a poctivé členy.
– Hlavním posláním BLACK ANGELS je vytváření vhodných podmínek, za pravidelné účasti a pomoci svých členů,
pro uspokojování zájmů a potřeb svých členů ve volném čase, zvláště pak v oblasti florbalu.
– Organizuje pravidelnou sportovní činnost, soustředění, kurzy a jiná obdobná školení, jakož i vlastní soutěže a turnaje.
– Pořádá společenské i kulturní akce za účelem popularizace a propagace klubu na veřejnosti.
– Získává podpory a dary od jiných fyzických nebo právnických osob, jakož i příspěvky, dotace a subvence od orgánů, sportovních institucí, jakož i ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obcí.
– Obstarává svoje příjmy pro účely krytí nákladů spojených s provozováním zájmové činnosti, společenským a administrativním
provozem sdružení a to formou sponzoringu a členských příspěvků, dále pak sdružení obstarává provozem dalších doplňkových,
obchodních nebo obdobných aktivit, pokud jsou podle zákona povoleny.
– Udržuje partnerské vztahy a styky podle své potřeby a volby s jinými spolky, jak v České republice, tak v zahraničí. Vyhledává
spolupráci s orgány obecní i regionální samosprávy, se školami všech stupňů, obchodními institucemi, které mohou svým
vlivem a prostředky podpořit rozvoj sdružení.
– Podporujeme zapojení všech členů do soutěží jak výkonnostních, tak rekreačních, dívek i chlapců.

3. hráčské desatero BLACK ANGELS

1. hraji fair play
2. sdílím cíle klubu a svým chováním reprezentuji a podporuji svůj klub
3. platím včas na klubový účet
4. respektuji trenéry, spoluhráče, rozhodčí i soupeře
5. dodržuji zásady slušného a společenského chován
6. sleduji klubový web
7. omlouvám svou nepřítomnost na tréninku i zápasech
8. dodržuji správnou životasprávu, zejména před zápasem a tréninkem
9.vždy potvrzuji nominaci do zápasů
10. na klubové akce nosím výhradně týmové oblečení

4. Etický kodex pro rodiče a rodinné příslušníky hráče BLACK ANGELS:

Vy i my trenéři jsme partneři a společně vychováváme a učíme děti. Bez spolupráce dokážeme méně. Prosíme Vás, abyste dětem fandili, podporovali je a chválili. Děti to od vás očekávají. Nevyjadřujte se negativně ke hře a nekřičte na děti, co ve které situaci dělat. Děti se musí naučit rozhodovat samostatně, nechceme přece vychovávat loutky. Rady při hře nechte na trenérovi, aby neměli malí hráči v hlavě zmatek. Při utkáních zůstávejte v prostoru vyhrazeném pro diváky. V žádném případě se nepohybujte za mantinely hřiště. Pokud není vyznačeno jinak, zdržujte se ve dostatečné vzdálenosti od mantinelů. Prosíme, dbejte na správnou životosprávu dětí – co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí, zda mají dostatek kvalitního spánku. Nezakazujte dětem florbal, když se špatně učí, možná je to jediné prostředí, kde se cítí dobře. Prosíme Vás, abyste pomohli ustrojit a obout hráče, ostatní nechte na trenérovi (mini-přípravky). Prosíme Vás, abyste z tréninků a zápasů omlouvali své děti včas, aby je mohl nahradit někdo jiný. Příspěvky plaťte včas na klubový účet. Neuvádějme děti do rozpaků tím, že finanční problémy řešíme před nimi. Pokud potíže přijdou, řešme je včas a přímo. Jsme si vědomi, že někdy jsou horší časy a rádi Vám vyjdeme vstříc. Prosíme, nevyjadřujte se negativně o týmu na veřejnosti a internetových stránkách. Mnohé lze společně napravit.

5. Etické zásady pro trenéry a vedoucí oddílu BLACK ANGELS

– Trenér musí podat na tréninku i při zápase 100% výkon, stejně jako jeho svěřenci.
– Neustále se zdokonaluje v trenérské činnosti a koučinku, zúčastňuje se školení, konzultuje svou činnost se zkušenějšími trenéry.
– Dohlíží na dodržování klubové koncepce, etického kodexu a stanov oddílu.
– Respektuje rozhodnutí klubového vedení – zúčastňuje se schůzek s vedením klubu.
– Chodí na tréninky včas a připraven, pokud se nemůže dostavit, zajistí si sám náhradní trenérské vedení.
– Trenér přistupuje ke všem svěřeným hráčům individuálně a spravedlivě.
– Snaží se zlepšení výkonnosti svých svěřenců v rámci trenérské koncepce a plánů.
– Komunikuje s rodiči ohledně sportovního vývoje dítěte, nominací a docházky na tréninky.
– Vždy včas zajistí nominaci na zápasy a turnaje – popřípadě kontaktuje rodiče a hráče.
– Informuje se ve vlastním zájmu o novinkách a změnách, která vydává ČfbU.

Pokud s něčím nesouhlasíte, něčemu nerozumíte, něco nevíte, ptejte se nás,

V Praze, dne 4.června.2013

Vojtěch Pavlík
Manager BLACK ANGELS

divider